Adres e-mail Telefon Facebook Instagram Twitter Pierwsza strona Ostatnia strona Pobierz Szukaj Youtube Xing Data Czas Miejsce Login LinkedIn Profil Logout WhatsApp Info Contact

Kodeks postępowania

Firma Kalenborn wyznaje etyczne i zgodne z prawem postępowanie wobec swoich pracowników i osób trzecich, w szczególności klientów, dostawców i instytucji. Przestrzegamy zasady legalności tak samo jak porozumień i przepisów krajowych w zakresie handlu międzynarodowego oraz regulacji transakcji pieniężnych.

Nie pozwalamy na jakąkolwiek dyskryminację indywidualną ze względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć, wiek, wyznanie, niepełnosprawność lub prywatny styl życia. Każdy pracownik, w szczególności na stanowisku kierowniczym, jest odpowiedzialny za troskę o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników. Za wykonaną pracę nasi pracownicy otrzymują sprawiedliwe wynagrodzenie. Lokalne standardy w zakresie wynagrodzenia, przerw i czasu pracy oraz prawa pracy są przy tym postrzegane jako poziom minimalny.

Chcemy mierzyć się w sprawiedliwej konkurencji i dystansujemy się od nielegalnych działań rynkowych. Powyższe zawiera odrzucenie korupcji oraz wszelkiego rodzaju wsparcia, które doprowadziłoby do zaistnienia stosunku zależności pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowaną.

Zapewniając najlepszą możliwą ochronę przed zużyciem urządzeń technicznych i podzespołów, chcemy stworzyć wartość dodaną dla użytkowników naszych produktów oraz przyczynić się do ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Ochrona środowiska jest również integralną częścią naszej polityki przedsiębiorstwa w ramach tworzenia naszej własnej wartości dodanej i obejmuje cały cykl produktu.

Strzeżemy poufności danych osobowych i biznesowych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani, żeby nie udostępniać poufnych i tajnych informacji nieupoważnionym osobom trzecim.

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad postępowania Grupy Kalenborn. Łącząc zasady postępowania z celami Grupy Kalenborn jesteśmy przekonani, że jako firma odgrywamy pozytywną rolę względem społeczeństwa.